lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utvecklingsekonomi

Den utvecklingsekonomiska forskningen i ekonomisk historia är främst inriktad på studier av långsiktig ekonomisk tillväxt, strukturell förändring och fördelning i utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika. Inom alla forskningsteman finns en stark betoning på institutionell teori och betydelsen av ett långsiktigt perspektiv vid studier av ekonomisk tillväxt, omvandling och fördelning.

Ett starkt forskningsområde har varit att utforska mekanismerna bakom och fördelningseffekterna av den snabba industrialiseringen och moderniseringen i Asien sedan 1960-talet, i synnerhet under de senaste decenniernas tilltagande globalisering. I denna forskning läggs tonvikt på institutionella förhållanden och teknologisk utveckling. Jordbrukets omvandling, intra-regional handel och direktinvesteringar samt relationen stat-marknad är några viktiga forskningsområden. Genus- och miljöaspekter av Asiens industrialisering behandlas också. En professur i ekonomisk historia är specialiserad på internationell ekonomi med fokus på Öst- och Sydöstasien. Forskningen inom detta område har stark anknytning till Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier vid Lunds universitet.

Ett annat forskningsområde berör de historiska rötterna till stagnation och kris i de minst utvecklade länderna, främst på den afrikanska kontinenten. Här läggs tonvikten på institutionella förhållanden som hindrat eller fördröjt ekonomisk utveckling och modernisering, i synnerhet i jordbrukssamhället, och på att anlägga ett långsiktigt utvecklingsperspektiv på dagens utvecklingskris.

Ett tredje forskningsområde handlar om relationen tillväxt, resursfördelning och fattigdom i utvecklingsländerna. Den ömsesidiga länken mellan ekonomisk tillväxt och fördelning studeras. Fördelning, t.ex. tillgången på resurser, ses inte bara som ett resultat av tillväxten utan lika mycket som en faktor som betingar och formar den ekonomiska tillväxten. Denna forskning är inriktad på historisk komparativ analys och anknyter nära till ny ekonomisk-historisk forskning med institutionell inriktning.

Forskningsgruppen i utvecklingsekonomi har ett väl utvecklat samarbetsnätverk med utländska universitetsinstitutioner och internationella organisationer. Åtta disputerade forskare arbetar med utvecklingsekonomiska frågor och undervisar i den mångfald av kurser med utvecklingsekonomisk inriktning som ges på olika nivåer vid institutionen.

Christer Gunnarsson
Professor

christer.gunnarsson@ekh.lu.se
Telefon: +46462224630
Rum: Alfa 1 2015B

Christer Gunnarsson