lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

EKHA22 Världens ekonomiska historia, 15 hp

Delkurs 1: Det förindustriella och industriella samhället

Kursbeskrivning

För över 1000 år sedan uppstod produktionsstrukturer som levde kvar fram till 1800-talets europeiska industrialisering. Strukturerna formade befolkningens möjligheter att försörja sig men tillät samtidigt ett inflöde av nya idéer och innovationer som ledde till stora förändringar. Den agrara ekonomin kompletterades i allt högre grad med en urban ekonomi inriktad mot handel och hantverksproduktion. Den stora förändringen skedde dock först i och med de agrara och industriella revolutionerna. Nu kunde en befolkningsökning ske samtidigt som inkomsten per capita steg. Denna första delkurs behandlar till exempel följande frågor: Var det förindustriella samhället ett stagnerande eller ett expansivt samhälle? Vad innebar feodalismen och godssystemet? Hur växte kapitalismen fram? Varför industrialiserades England först och vad bestämde vilka vägar efterföljarna tog?
 


Delkurs 2: Tillväxt och omvandling under den moderna eran

Kursbeskrivning

1900-talet var en tid av stora förändringar i världsekonomin. Under seklets gång genomgick Sverige och många andra länder fundamentala ekonomiska omvandlingsprocesser, som resulterat i att småbrukaren förvandlats till IT-ingenjör. Utvecklingen av den moderna välfärdsstaten har dock inte varit jämn utan präglats av tillväxt- och omvandlingsfaser, samtidigt som en stor del av världen inte fick uppleva mycket av utvecklingens frukter. Detta har mot slutet av seklet börjat förändras genom nya utvecklingsprocesser och nya positioner på det världsekonomiska spelbrädet. Vilka processer har drivit på utvecklingen mot ökat välstånd och vilka hinder har stått i vägen? Vilka nya möjligheter och hinder har uppstått längs vägen? Vilka utvecklingsmönster kan vi urskilja i det nationella respektive globala sammanhanget? Detta är några av de frågor vi tar upp i den andra delkursen.

Dokument

Kursplan

Examinationsregler