lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Hur har genusarbets-delning påverkat den ekonomiska utvecklingen under 1800-talet fram till idag?

Publicerad: 2020-11-19

För att förstå den ekonomiska utvecklingen är det viktigt att förstå hur olika typer av arbetsrelationer samverkar, samt hur dessa påverkar och påverkas av genusrelationer. Tack vare ett anslag från Vetenskapsrådet ska nu Carolina Uppenberg fördjupa sig i torparhushållets genusfördelning under 1800-talet.

Genusarbetsdelning är viktigt på tre sätt som kommer att studeras i detta projekt. 

  • För det första behöver kunskapen öka om vilken typ av arbete som män och kvinnor faktiskt utförde historiskt.
  • För det andra är genusarbetsdelningen i hushåll och på arbetsmarknaden del av maktrelationer som får långtgående konsekvenser för jämställdhet i samhället i stort, också idag. Den svenska arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad, och genom historiska studier kan kunskapen öka om vilka mekanismer som påverkar detta. 
  • För det tredje var genusarbetsdelning en del av industrialiseringens övergripande förändringar. Utan en förståelse för hur genusarbetsdelning påverkar ekonomisk förändring blir den historiska kunskapen bristfällig.

Systemet med torpare innebar att jorden ägdes av en jordägare, som byggde ett torp på sin mark. Utöver de dagsverken som torparen levererade åt jordägaren, ingick torparen också i andra arbetsrelationer. De gjorde extra dagsverken mot betalning, tillverkade produkter för försäljning på marknaden och ingick i den lokala arbetsmarknaden genom att anställa tjänstefolk.

Det finns ett stort intresse för torp och torparsystemet bland till exempel släktforskare, men det finns få akademiska studier som undersöker torparhushållens arbetsorganisation och dess genusrelationer. Därför kommer resultaten att publiceras i såväl vetenskapliga tidskrifter som i mer populära sammanhang.