lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Klimatets roll för den industriella revolutionen kommer att undersökas i ett nytt projekt!

Publicerad: 2020-11-12

Tack vare ett forskningsanslag från Vetenskapsrådet kommer nu Astrids Kander tillsammans med en doktorand att undersöka orsaker och konsekvenser av den så kallade Lilla istidens energirevolution i England.

Följderna av den industriella revolutionen som började i England på 1700-talet och användningen av fossila bränslen har nu nått en sådan omfattning av global uppvärmning och stegrande miljöpåverkan att geologer börjat betrakta den som början på en ny geologisk epok, antropocen. Antropocen innebär att människan på ett omvälvande sätt påverkar jorden. Än så länge har antropocen-litteraturen bara rört industrialismens konsekvenser, inte dess orsaker. Orsakerna till den industriella revolutionen är något av det mest diskuterade inom ekonomisk historia, och det finns många olika förklaringar som delvis kan komplettera varandra. Dock har klimatet som sådant inte varit någon avgörande förklaring fram tills nu.

Nya tolkningar av den industriella revolutionen lägger ofta stor vikt vid den ökade kolanvändningen av hushållen framförallt i det snabbt växande London. Detta har framförallt setts som en följd av skogsbrist och därmed vedbrist. I det här projektet kopplas kolanvändningen hos hushållen till den långsiktiga trenden mot sjunkande temperaturer som modern klimatvetenskap påvisar för denna tid.

Den ökade kolanvändningen var framförallt koncentrerad till städer och var en avgörande anledning till att dessa kunde växa så snabbt som de gjorde. Utan fossilt kol skulle man ha varit tvungen att använda ved eller träkol, vilket hade krävt stora markarealer, vilka inte fanns tillgängliga.  Andra sätt att spara på mark vid denna tid var den ökade avkastningen inom jordbruket, fisket, och att utlokalisera markanvändningen till andra länder genom att importera varor som krävde stora arealer för sin produktion. Alla dessa faktorer spelade in för att spara mark, men de har ännu inte kvantifierats på ett systematiskt sätt. Detta kommer att göras i det här projektet, för att på så vis kunna avgöra vilka faktorer som var mest avgörande.

I projektet ska man även att undersöka hur billigt kol påverkade ekonomin genom att använda sig av en processanalys för att spåra organisk respektive fossil energianvändning genom hela kedjan i produktionen av varor. På så vis kan troliga scenarier beräknas för hur priserna skulle ha förändrats ifall man inte hade haft tillgång till kol. Detta används sedan för att belysa såväl de exceptionellt höga reallönerna i England som ’fliten revolution’ och konsumtion.

Projektet kommer även att applicera en modell för hur levande organismer bidrar till att stabilisera klimatet genom att motverka klimatförändringen i sin lokala miljö under den Lilla istiden i England.