lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Spelteori och Afrika i fokus för nya Wallenberg Academy Fellows

Publicerad: 2016-12-01

Jutta Bolt och Erik Mohlin på Ekonomihögskolan utnämns idag till nya Wallenberg Academy Fellows. Det är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på unga forskare som i år ger 29 forskare möjlighet att få fem års forskningsfinansiering.

Jutta Bolt och Erik Mohlin på Ekonomihögskolan utnämns idag till nya Wallenberg Academy Fellows. Det är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på unga forskare som i år ger 29 forskare möjlighet att få fem års forskningsfinansiering.

Från Lunds universitet är det i år nationalekonomen Erik Mohlin och ekonomisk-historikern Jutta Bolt, bägge hemmahörande på Ekonomihögskolan, som kammar hem den eftertraktade satsningen Wallenberg Academy Fellow. Programmet, som startade 2012, ger lovande forskartalanger en möjlighet att fritt utveckla sina idéer under fem år.
– Wallenberg Academy Fellows är en storslagen satsning som ger många av Sveriges mest lovande yngre forskare chansen att bygga upp starka forskningslinjer. Det här programmet är bland det viktigaste som görs i svensk forskning och utveckling idag, säger Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien, i ett pressmeddelande från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Kvitto på excellens
– Det är väldigt glädjande att den här satsningen tilldelas forskare vid Ekonomihögskolan även i denna omgång, säger Fredrik Andersson, rektor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
– Det är ett kvitto på excellens i forskningen vid Ekonomihögskolan. Vi är stolta och glada över att en satsning som av hävd har ett fokus utanför samhällsvetenskapen kommer två viktiga och helt olika forskningsinriktningar vid fakulteten till del. Vi ser fram emot att följa banan för dessa bägge nyutnämnda Wallenberg Academy Fellows.

Ekonomisk-historikern Jutta Bolt forskar på hur storleken på Afrikas befolkning förändrats. Afrikas befolkning kommer enligt vissa beräkningar att fyrdubblas inom 50–85 år. De förutsägelserna bygger dock endast på dagens utveckling. Kunskaperna kring befolkningsutvecklingen före 1950-talet är begränsade. Med hjälp av uppgifter i missionärsarkiv ska Jutta Bolt identifiera faktorer som historiskt har påverkat Afrikas befolkning.

När medellivslängden ökat i Asien och Latinamerika har förändringen snabbt följts av en minskning av antalet födda barn. Därmed har befolkningstillväxten avtagit. I Afrika exploderar istället befolkningen. Mortaliteten har minskat, men det föds fortfarande väldigt många barn. Vad gör att utvecklingen ser annorlunda ut i Afrika? Har det alltid fötts många barn på kontinenten? Eller är detta en reaktion på exempelvis kolonialismen?

För att kunna göra mer precisa förutsägelser av Afrikas framtida befolkningsmönster behövs bättre kunskaper om hur det har sett ut historiskt. Jutta Bolt kommer att gräva i gamla missionärsarkiv för att ta reda på hur Afrikas befolkning har påverkats av torka, svält, epidemier och kolonialism. I missionärernas rapporter finns ofta uppgifter om födelse- och dödstal och vilka kriser befolkningen har utsatts för, vilket kommer att ge värdefull kunskap om invånarnas historia.

Ska utveckla spelteori för att bättre förstå mänskliga val
Erik Mohlin är nationalekonom och kommer i sin forskning att utveckla spelteorin, så att den även tar hänsyn till sociala normer och de förenklingar som vi människor gör när vi står inför komplexa sociala situationer och bättre förstå mänskliga val. Inom samhällsvetenskaperna används spelteori för att analysera interaktioner mellan människor, företag och stater.

Spelteori har haft ett starkt inflytande på allt från nationalekonomi och datavetenskap till biologi. Teorin används för att analysera beteenden i situationer där den enes val påverkar den andres, och tvärtom. Till exempel kan företags prissättning av en viss vara på en gemensam marknad analyseras med hjälp av spelteori.

Samtidigt som spelteorin har betytt mycket för forskares förståelse av hur vi fattar beslut, kräver den teoretiska analysen alltid förenklingar. Inom spelteorin går det till exempel endast att hantera ett begränsat antal valmöjligheter och teorin förutsätter att varje individ kan överblicka konsekvensen av alla olika val. Så ser verkligheten sällan ut.

Å andra sidan förenklar vi människor alltid vår verklighet när vi gör våra val. Vi tar också hänsyn till tidigare erfarenheter och sociala normer när vi ska utvärdera konsekvenserna av olika beteenden. Dr Erik Mohlin vid Lunds universitet ska analysera hur vi människor delar upp sociala interaktioner i olika specifika situationer. Han kommer att utveckla en teori för sociala normer och modeller för hur vi kategoriserar vår verklighet, med målsättningen att bättre förstå mänskliga beteenden och varför vi gör de val som vi gör.

Satsningen stärker Sverige som forskningsnation
Syftet med satsningen Wallenberg Academy Fellow är att stärka Sverige som forskningsnation genom att behålla de största talangerna i landet och genom att rekrytera unga, internationella forskare till svenska universitet. Via det mentorsprogram som ingår får de också en möjlighet att stärka sitt vetenskapliga ledarskap och bli bättre på att nyttiggöra sina forskningsresultat.

– Över hälften av årets Academy Fellows har en utländsk doktorsexamen. Det visar att programmet är mycket attraktivt även utanför Sverige. Vi är också glada över att närmare 40 procent av de som i hård vetenskaplig konkurrens utsetts, är kvinnor, konstaterar Stiftelsens verkställande ledamot Göran Sandberg.

Programmet som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har inrättats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien och de svenska universiteten. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.