lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Vi gratulerar: tre nya Wallanderstipendiater

Publicerad: 2016-12-20

Björn Eriksson, Milda Norkute och Joseph Molitoris får tre års forskningsfinansiering från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse.

Två ekonomisk-historiker och en nationalekonom på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet får tre års forskningsfinansiering vardera från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse.

Stiftelserna, som har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri, ger stipendier för framstående avhandlingar.

Björn Erikssons avhandling i ekonomisk historia bär titeln ”Från industriellt genombrott till introduktionen av den moderna välfärdsstaten”. Här har han genomfört studier på mikronivå av tillväxt och offentliga investeringars effekt på socioekonomisk status, hälsa och ojämlikhet genom länkning av svenska historiska befolkningsräkningar 1880–1950.

Joseph Molitoris, också han ekonomisk-historiker, skrev avhandlingen ”Staden som dödsfälla”, där kort- och långsiktiga effekter av befolkningens exponering för urban smittspridning analyseras ur socioekonomiskt och mellangenerationsperspektiv med longitudinella data, främst ur Rotemanslängderna i Stockholm 1878–1926.

Milda Norkutes avhandling i nationalekonomi, ”A Factor Analytical Approach to Dynamic Panel Data Models”, fokuserade på ekonometri och tre av de fem ingående uppsatserna har redan publicerades i väletablerade facktidskrifter inom nationalekonomi. En fjärde uppsats har vidare fått ett ”Revise and Resubmit”-beslut vid den ledande ekonometritidskriften Econometric Theory. Den femte och sista uppsatsen har skickats in till en tidskrift i statistik. Utöver de fem uppsatserna som ingick i avhandlingen har hon ytterligare en ”Revise and Resubmit” uppsats (med något annorlunda inriktning) vid Journal of Econometrics, en annan ledande ekonometritidskrift. Hennes forskning har därför redan fått internationellt gehör.

– En väldigt aktiv kollega, som redan under sin doktorandtid har presenterat sina arbeten vid sammanlagt sju internationella konferenser och avklarat tre doktorandkurser vid utländska universitet – alla med speciellt inbjudna toppforskare som lärare. Hon har redan lyckats hinna etablera ett internationellt kontaktnät. Dessutom är hon en mycket uppskattad lärare på både grund- och forskarutbildningarna, och får alltid högt betyg i våra kursutvärderingar, säger Fredrik Sjöholm, prefekt vid nationalekonomiska institutionen på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.