lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Minor Field Study (MFS) stipendium

Utlysning av två stipendier med sista ansökningsdag 17 oktober, 12.00.

Vad är MFS?
MFS (Minor Field Studies) är ett stipendieprogram finansierat av Sida och administrerat av Universitets och högskolerådet som riktar sig till studenter, på högskolans kandidat-/magister-/masternivå (grund- och avancerad nivå) med ett internationellt intresse, som vill samla material till sitt examensarbete i ett utvecklingsland. Instrumentet för detta är ett resestipendium som är ett bidrag till att studien kan genomföras. Genom att utföra en mindre fältstudie ges den studerande möjlighet att under minst åtta veckor studera frågor som är relaterade till utvecklingsprocessen. Syftet med MFS är att bredda och fördjupa den internationella kompetensen hos en för Sida viktig samarbetspartner inom det internationella utvecklingsarbetet – svenska universitet och högskolor – samt att bidra till att bredda den svenska resursbasen för internationellt engagemang och arbete. Det övergripande målet för programmet är att i första hand bereda studenter, men också lärare, vid svenska universitet och högskolor möjlighet att inhämta kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor samt att knyta kontakter med institutioner, organisationer och forskningsinstitut i detta syfte. Målgrupperna för MFS är således svenska studenter samt svenska universitet och högskolor samt indirekt deras samarbetsparter i utvecklingsländerna.

Allmänna riktlinjer
Upp

 • Du skall vara svensk medborgare eller du skall ha permanent uppehållstillstånd i Sverige (kopia på permanent uppehållstillstånd skall bifogas i ansökan). Har du permanent uppehållstillstånd eller dubbelt medborgarskap får inte MFS utföras i hemlandet. Studenter från Norden kan beviljas MFS ifall de är fast boende i Sverige sedan minst ett år.
 • Du får inte tidigare ha beviljats MFS-stipendium. Ej heller får du ha beviljats ett annat UHR- eller Sidafinansierat stipendium för samma vistelse som ansökan avser. Du får inte tidigare ha arbetat i u-land längre än 3 månader. Annan relevant erfarenhet, exempelvis studier eller vistelse i u-land, är inget hinder för ansökan.
 • Du skall ägna din MFS-studie till att samla material till en kandidat / magister / mastersuppsats (grund eller avancerad nivå) i Ekonomisk historia eller annat huvudämne. Projektet skall ha anknytning till utvecklingsfrågor. Du skall ha tagit (i princip) 150 högskolepoäng vid utresan, varav 60 högskolepoäng i huvudämnet. Du får inte ha påbörjat forskarutbildning.
 • Du skall ha goda kunskaper i engelska och svenska. Kunskaper i värdlandets språk är meriterande. Bedömning av genomförbarhet utifrån språk kommer att göras.
 • Varje MFS-stipendium tilldelas endast en individ, men uppsatsarbetet kan utföras med en eller i undantagsfall två andra studenter.
 • Du skall ha en handledare vid hemmainstitutionen och en handledare eller kontaktperson i landet dit du skall resa.
 • I de fall ev. forskningstillstånd krävs för studiens genomförande skall detta vara klart innan avresan. Det åligger kontaktpersonen i fältlandet att hjälpa till med att ta reda på om det behövs samt att hjälpa till att utverka tillståndet. Tänk på att handläggningstiden kan vara lång, ibland kan det ta flera månader att få tillstånd.
 • Efter stipendiet beviljats och före utresa skall du delta i en obligatorisk MFS-kurs.
 • Bidraget på 27.000 skr avser en tvåmånaders (ej mindre) vistelse och täcker resa, del av kostnaden för kost och logi samt vissa kringkostnader. Observera att det rör sig om ett bidrag, alla kostnader täcks inte.
 • Försäkring är obligatorisk och beställs av studentens hemmainstitutionen genom Kammarkollegiet.
 • Efter att MFS-projektet avslutats skall projektet redovisas i en reseberättelse som lämnas in till universitets- och högskolerådet samt en uppsats som skall vara skriven på engelska och bör vara språkbehandlad.

Hur ansöker man om ett MFS?
Upp

Institutionen kan inte stå till tjänst med färdiga uppdrag. Du måste alltså i samråd med din handledare utveckla ett genomförbart projekt och sedan själv formulera en ansökan. Ansökan om MFS-stipendium lämnas in i två kompletta, ohäftade exemplar till Ellen Hillbom på Ekonomisk-historiska institutionen. Ansökan skall innehålla:

 • En särskild ansökningsblankett som kan hämtas genom att klicka på länken nedan.

Hämta ansökningsblankett

 • Till ansökan bifogas en projektbeskrivning (skriven på engelska) på ca. 5 sidor där det skall framgå:
  • Syfte – som ska ha en tydlig koppling till utvecklingsproblematiken samt till huvudämnet.
  • Forskningsfråga – tänk på att vara konkret och att avgränsa dig.
  • Analytiskt ramverk – du skall presentera en teori som är relevant för analysen av din fallstudie.
  • Metod för studien – hur du planerar att gå till väga för att samla in nödvändigt material för att besvara din forskningsfråga, vilka personer/myndigheter du skall besöka/konsultera/intervjua eller andra källor som du skall använda dig av. Det är av största vikt att studien är genomförbar.
  • Om ansökan skickas till andra institutioner skall detta framgå tydligt
 • Om möjligt hjälper handledaren på hemmainstitutionen till med att ordna en handledare eller annan kontaktperson i det land där MFS-studien skall genomföras. I annat fall kan du kontakta olika NGO:s och universitet för att hitta en lämplig kontaktperson. Observera att ett intyg från kontaktpersonen i MFS-landet skall bifogas ansökan. Intyg från handledarna liksom uppgift om ev. beviljade/sökta tillstånd.
 • I budgeten är det framförallt resekostnaden som ska specificeras. Ersättningen för kost och logi kan MFS-handläggaren hjälpa till med att räkna ut. I schablonbeloppet kan ingå kostnader för vaccinationer, lokala resor och andra småutgifter som har samband med MFS-uppdraget.
 • Tidsplan där det redovisas hur MFS-tiden skall utnyttjas.
 • Meritförteckning/CV.

Ansökningstillfällen och beslut
Upp

Ekonomisk-historiska institutionen handlägger fyra MFS-stipendier. Observera att studenter i ämnet ekonomisk historia premieras. Institutionen har ett ansökningstillfälle på våren 2016 och ett på hösten 2016. Ambitionen är att dela ut två stipendier per ansökningsomgång. Observera: Stipendier delas endast ut till ansökningar av hög kvalitet. Ifall det saknas tillräckligt många ansökningar för att dela ut två stipendier på våren kommer en eller båda av de utlysta stipendierna att flyttas till höstens utlysning. Om det saknas tillräckligt många ansökningar av hög kvalitet även på hösten kommer en tredje ansökningsomgång med deadline senare under hösten att utlysas. 

 1. Ansökan lämnas in 27 april, beslut meddelas 11 maj
 2. Ansökan lämnas in 17 oktober, beslut meddelas 31 oktober 

 

Kriterier vid bedömningen av MFS-ansökningarna
Upp

 • MFS-studien bör vara utformad som en fältstudie. En teoretisk studie eller en studie som enbart baserar sig på skriftlig dokumentation är inte lämpad för MFS. Bäst behållning av sitt uppdrag har de MFS-are fått som har haft tät kontakt med den inhemska befolkningen, t ex via intervjuer. Studien kan även användas till att söka efter arkivmaterial som inte finns tillgängligt utanför landet.
 • Frågeställningen måste vara relevant och anknyta till större debatter inom utvecklingsstudier t.ex. jordbruksomvandlingen, industrialiseringsprocessen, demografi, fördelning av resurser och inkomster, m.m.
 • Det är ytterst viktigt att projektet är konkret och väl avgränsat både i tid och omfattning. Metod, material/data/källor och genomförbarhet är därför centralt.
 • Handledaren här hemma liksom kontaktpersonen i landet bör vara väl införstådda med villkoren för MFS och vad uppdraget går ut på och hjälpa till i förberedelserna i så stor utsträckning som möjligt.

Budget, försäkring, ekonomisk redovisning ocg återbetalning
Upp

Enligt Sidas riktlinjer är MFS-stipendiet fastställt till 27 000 kr per student och är ett bidrag som inte är avsett att täcka alla utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med t.ex. studiemedel. Stipendiet får inte delas av flera studenter. Var och en av MFS-studenterna ska ha 27 000 kr i stipendium. Utbetalningen sker tre veckor efter beslutsdatum. Bidraget kan exempelvis användas till:

 • Förberedelsekurs resa
 • Resa med billigaste färdsätt till och från landet där studien ska genomföras
 • Del av levnadsomkostnader (50% av utlandstraktamentet. Se: www.skatteverket.se för aktuellt traktamente för just ditt land)
 • Eventuellt nödvändiga resor inom landet/regionen
 • Vaccinationer före utresan
 • Försäkring (ex. kostnad för förlängning av hemförsäkringen för att den ska täcka hela resan)
 • Eventuella kostnader för utrustning
 • Vissa övriga kostnader i värdlandet, t ex tolk
 • Visum och forskningstillstånd (i förekommande fall)
 • Språkgranskning om så önskas (max schablon 1 500 kronor)
 • Tryckning av MFS-uppsatsen (maximalt 10 ex av en uppsats med ett omfång som bestäms av aktuell examinerande institution)

Försäkring beställs av MFS-handläggaren genom Kammarkollegiet. Det är viktigt att du i samband med att du beställt din biljett meddelar din exakta utresedag och din exakta hemkomstdag så att försäkringen kan utfärdas för rätt period. Försäkringen är obligatorisk.

Två veckor efter hemkomsten skall en ekonomisk redovisning lämnas in till MFS-handläggaren. Kostnader som täcks av stipendiet, t.ex. originalbiljetter, kvitton på boende, etc., skall bifogas.

Om du som stipendiat av olika skäl inte alls skulle komma iväg på din fältstudie, ska hela stipendiesumman med undantag av havda kostnader för förberedelsen återbetalas. Om MFS-studien avbryts eller förkortas ska delar av stipendiet återbetalas – Universitets- och Högskolerådet fastställer eventuellt återbetalningsbelopp.

Förberedelsekurs
Upp

Alla studenter som beviljas MFS-stipendium skall delta i en obligatorisk förberedelsekurs innan utresan. Kursen ges i Härnösand på Sida Partnership Forums (SPF) anläggning. Kursen pågår i två dagar och behandlar utvecklingssamarbete, kulturmönsterfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation, viss metodik samt övergripande information. Inhämtande av information och anmälan sköter du själv via MFS-portalen www.mfs.nu efter beviljat stipendium och MFS-handläggaren godkänner / avslår anmälan i portalen. Du skall anmäla dig senast tre veckor före kursstart. Kostnader för resa till och från Härnösand skall täckas av MFS-stipendiet.

Akademisk redovisning
Upp

Innan hemresan ska du avrapportera studiens (preliminära) resultat för relevant institution eller annan samarbetspartner i värdlandet. Det kan vara lämpligt att denna redovisning sker i form av ett seminarium t.ex. vid din lokala kontaktpersons institution om detta är tillämpligt. Det är även av största vikt att du på lämpligt sätt sprider studiens resultat till de lokala samhällen / organisationer etc. som berörts genom att personer där har intervjuats eller att material för studien på annat vis har samlats in därifrån.
Under arbetet med uppsatsen förväntas din handledare i Sverige vara behjälplig med råd och stöd. Hemma skall MFS-projektet redovisas i form av en kandidat / magister / mastersuppsats på engelska som skall godkännas av ansvarig examinator. I de fall du skrivit en uppsats tillsammans med en annan student, men ni inte tillhör samma institution, ska uppsatsen bedömas vid båda berörda institutioner.
Godkända MFS-uppsatser ska läggas in av MFS-handläggaren i det uppsatsarkiv som finns på förberedelsekursportalen www.mfs.nu samt arkiveras inom Ekonomisk-historiska institutionens Minor Field Study Series. Därför är det av högsta vikt att du när du skrivit färdigt och fått din uppsats godkänd skickar ett elektroniskt exemplar till din MFS-handläggare. Du skall även skicka ett exemplar av uppsatsen till din handledare i fält (tänk på att även skicka exemplar till andra personer i fältlandet som hjälpt dig).

Återbetalning
Upp
Om du som stipendiat av olika skäl inte alls skulle komma iväg på din fältstudie, ska hela stipendiesumman med undantag av havda kostnader för förberedelsen återbetalas. Om MFS-studien avbryts eller förkortas ska delar av stipendiet återbetalas – Universitets- och högskolerådet (UHR) fastställer eventuellt återbetalningsbelopp.

Handläggare och kontaktpersoner
Upp

Ytterst ansvarig för MFS-programmet vid institutionen är studierektor Fay Lundh Nilsson.
MFS-handläggare som bistår med information samt är mottagare av ansökningar är

Tobias Axelsson, tel. 046-2224631, e-mail: tobias.axelsson@ekh.lu.se

Martin Andersson, tel. 046-2224485, e-mail: martin.andersson@ekh.lu.se

Läs mer om MFS
Upp

Minor Field Study Serie – tidigare MFS-uppsatser på Ekonomisk-historiska institutionen

Universitets och högskolerådets  – Minor Field Studies, riktlinjer

Länkar

MFS Utlysning 2 2016

Ansökningsblankett

Minor Field Study Serie – tidigare MFS-uppsatser på Ekonomisk-historiska institutionen

MFS-portalen

Kontakter

Tobias Axelsson
046-2224631

Martin Andersson
046-2224485