lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Plagiat och andra otillåtna arbetsmetoder samt hantering av Urkund

Ekonomisk-historiska institutionen arbetar aktivt för att motverka plagiat och andra typer av otillåtna arbetsmetoder. Detta arbete sker genom information till studenterna via hemsidan, introduktionsmöten, kursplaner, examinationsinstruktioner, o.s.v. Det sker också genom användandet av Urkund - ett automatiserat system för att upptäcka plagiering.

Vad är plagiat?
Att plagiera innebär att man skriver av från en annan persons verk och använder avskriften som om det vore sitt eget verk, utan att markera citat eller ange källa (SAOB, band 20). Att plagiera upphovsskyddade verk från böcker, tidskrifter, Internet, eller motsvarande utan upphovsrättsinnehavarens samtycke är en olaglig handling.

Varför får man inte plagiera?
När studenter skriver inlämningsuppgifter, hemtentor, uppsatser, etc. ska dessa vara originalverk. Uppgiften handlar inte bara om ifall du har presterat en text utan även hur den texten har tillkommit. Den akademiska integriteten förutsätter att du ärligt redovisar dina källor genom att uppge citat eller referenser och att all annan text är resultatet av ditt eget arbete. Att plagiera andras texter innebär istället att du tar äran för någon annans tankearbete. Man kan även uttrycka det så att plagiering innebär en kränkning av en annan persons intellektuella äganderätter. Samtidigt som plagiering är lockande just för att det minskar arbetsbördan så skapar det orättvisa arbetsförhållanden mellan de studenter som presterar sina egna texter och de som stjäl av andra. Det ligger alltså i den stora studentgruppens intresse att arbeta mot plagiat för att skapa lika förutsättningar för alla och sätta stopp för dem som vill åka snålskjuts på andras arbete. Poäng och examina som har uppnåtts med oärliga medel kan resultera i att fuskande studenter genom orättvisa medel slår sig fram i konkurrens om studieplatser eller framtida arbeten. I ett längre perspektiv underminerar plagiat omvärldens tilltro till universitetsväsendet, Lunds universitet och din egen examen.

Hur används Urkund?

  • Ekonomisk-historiska institutionen använder Urkund som ett administrativt verktyg. Alla skriftliga inlämningar till läraren på mer än en sida ska ske genom Urkund.
  • Läraren delar ut den e-postadress och den kurskod som ska användas vid inlämnandet. Du behöver ingen speciell programvara, bara möjlighet att skicka e-post.
  • Du skickar ditt arbete med e-post som en bifogas fil. Endast bifogade filer analyseras av Urkund. Du får ett mottagningskvitto av Urkund.
  • Filer som skickas in ska vara i word- format.
  • Alla studenter ska registrera sitt namn i Urkund som ett komplement till e-postadressen.
  • För att vara med och aktivt bekämpa framtida fusk uppmanar vi dig att tillåta en arkivering i Urkund av dina texter. Det innebär att du skyddar dina egna arbeten mot framtida plagiering.
  • Alla arbeten ska skickas in till Urkund före den deadline som har angetts för examinationen. Om du inte har möjlighet att möta deadline måste du kontakta läraren i förväg och ange varför. Uppgifter som lämnas in efter deadline och där studenten inte har kontaktat läraren kommer inte att rättas.
  • Arbetet lagras i Urkund och jämförs där med andra arbeten på Internet, i Urkunds databas med studentuppgifter samt i uppslagsverk, tidskrifter och böcker kring vilka det finns samarbetsavtal.
  • Analysen skickas vidare till läraren. Rapporten innehåller markeringar av de delar av texten som har resulterat i träffar i matchningen mot andra texter. Med hjälp av markeringarna får läraren indikationer på vilka delar av texten som behöver granskas ytterligare.

Individuellt arbete
På institutionen är de flesta hemuppgifter utformade som individuellt arbete. Det betyder att även om studenter uppmuntras att diskutera kurslitteratur, föreläsningarnas innehåll, problemställningar, etc. med varandra så ska själva skrivandet av examinationsuppgiften göras enskilt.

Återanvändning av egen text
Varje examinationsuppgift ska vara ett originalarbete. Det betyder att studenter inte får återanvända texter som har lämnats in vid andra examinationer på Ekonomisk-historiska institutionen eller andra institutioner tidigare. I fall av att studenten använder gamla texter betraktas detta som plagiat.

Salsskrivning
Vid salsskrivning får inga hjälpmedel användas som inte har godkänts av läraren eller skrivningsvakten. Som allmänna regler gäller skrivningsvaktens anvisningar.

Vad är lärarens och institutionens ansvar vid fall av otillåtna arbetsmetoder?
Lärare och institution har skyldighet att anmäla misstänkta fall av plagiat och andra otillåtna arbetsmetoder till Disciplinnämnden vid Lunds universitet. Anmälan innehåller bl.a. den information som har delgetts studenterna angående regler om otillåtna arbetsmetoder, studentens inlämnade arbete, uppgifter om de originalkällor som har plagierats samt andra studenters arbeten i fall av otillåtet samarbete. Det är Disciplinnämnden, inte läraren eller institutionen, som dömer i ärenden rörande otillåtna arbetsmetoder. En fällande dom i Disciplinnämnden kan resultera i en tidsbegränsad avstängning från studierna.