lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Metodologi och de ekonomiska idéernas historia

Medan betydelsen av metodologiska frågor har ökat inom samhällsvetenskap, inte minst i ekonomisk forskning, så har intresset för ekonomisk doktrinhistoria minskat inom nationalekonomi som akademiskt ämne. Då kunskap om teorier och teoriernas grunder måste åtfölja metodologisk utveckling startades denna enhet av professor Carl-Axel Olsson för att föra fram betydelsen av både metodologiska och doktrinhistoriska frågor.    

“Under de senaste årtiondena har intresset för vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor ökat inom det samhällsvetenskapliga området. Detta märks inte minst inom ekonomisk historia och nationalekonomi. I ekonomisk historia kom framväxten av den s k nya ekonomiska historien eller med ett annat namn den "kliometeriska skolan" att starkt bidra till denna ökade medvetenhet om metodologins betydelse. Douglass North med fleras vidareutveckling av dessa ansatser mot det som idag kallas nyinstitutionell ekonomi kom att ytterligare föra upp frågor om teori och metod på dagordningen. En annan fråga som också kommit att aktualiseras även om den funnits med sedan ekonomisk historia etablerades som en särskild vetenskaplig disciplin är hur ämnets förhållande till grannvetenskaperna historia och nationalekonomi ser ut. Flertalet "metodstrider" inom ämnet illustrerar hur svaret har varierat över tiden.

Den ekonomiska doktrinhistorien utgjorde länge ett inte helt ointressant ämne inom nationalekonomin. Numera har det en mycket undanskymd plats där. I ekonomisk historia har däremot dess betydelse både inom forskning och undervisning ökat och betraktas idag som en integrerad del av ämnet.

Ett av institutionens forskningsområden är därför doktrinhistoria och metodologi.”

Carl-Axel Olsson

Då ekonomisk doktrinhistoria är en nödvändig del av nationalekonomi och ekonomisk historia fortsätter vi detta arv vid institutionen i dag. Vår forskning är I dag väl integrerad inom internationella doktrinhistoriska och metodologiska nätverk. I stort fokuserar vi på Europeisk ekonomisk doktrinhistoria från sextonhundratalet till och med idag med frågor såsom: olika teoretiska skolors inflytande, intellektuella kontroverser och debatter, monetär doktrinhistoria och befolkningsfrågor inom ekonomisk teori. För närvarande ger vi också en fritt valbar doktorandkurs i ekonomisk doktrinhistoria.

Kontakter: Anders Ögren & Benny Carlsson

Benny Carlson
Professor

benny.carlson@ekh.lu.se
Telefon: +46462227478
Rum: Alfa1 2039

Benny Carlson

Anders Ögren
Docent

anders.ogren@ekh.lu.se
Telefon: +46462220302
Rum: Alfa 1-2082

Anders Ögren

Josef Taalbi
Postdoc

josef.taalbi@ekh.lu.se
Telefon: +46462224352
Rum: Alfa1 2098