lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

EKHA41 U-länderna och den globala obalansen - framsteg och fattigdom, 7,5 hp

Kursbeskrivning

Under de senaste decennierna har världen blivit alltmer sammanflätad genom tilltagande investeringsflöden och nya handelsmönster. Utvecklingsländerna har såväl påverkats av som bidragit till denna omvandling i världsekonomin. Utvecklingsländerna är dock ingen homogen grupp länder som uppvisar liknande utvecklingsmönster, snarare tvärtom. Vissa länder har lyft medan andra sackar efter. I denna delkurs behandlar vi följande frågor: Vilka tendenser kan man urskilja bland utvecklingsländerna och vilka teorier kan hjälpa till att förklara varför vissa utvecklingsländer har lyckats och andra misslyckats. Vilka utvecklingsstrategier har anammats för att bryta underutvecklingen och i vad mån har dessa strategier varit lyckosamma?